20.02.2013.

1. Патуљак Срећко је направио два правоугаоника. Један правоугаоник има странице а1 и с1 а други а2 и с2. Написати програм који ће му помоћи и написати му да ли један правоугаоник може да стане унутар другог.

2. Аутобус Југопревоз Крушевац на линији 2, која има С станица, превезе највише путника. Како би се растеретила линија, и путницима омогућио удобан превоз, у Југопревозу су одлучили да тестирају укупан број путника у аутобусу. Директор је позвао возача аутобуса и рекао му је да бележи колико је највише путника тренутно у аутобусу. Пошто је возач аутобуса заузет вожњом а и математика му није јача страна он је одлучио да бележи само број путника који уђу Аn односно који изађу Bn из аутобуса. Помозите возачу и напишите програм који ће израчунати максималан број путника у аутобусу.

3. Група хакера покушава да својим члановима омогући бесплатан приступ што већем броју сервера на Интернету на којима се налазе популарне игре. Кад неки хакер успе да приступи серверу, он на њега поставља шифру тако да и остали чланови његове групе могу да му приступе без муке. За формирање шифре користи се Интернет адреса рачунара која је састављена од 4 броја, од којих сваки има вредност од 0 до 255. При одређивању шифре се полази од првог броја и он се пореди са другим. Ако је други број већи онда се за резултат узима количник другог броја и броја од ког се пошло, а у супротном се прави њихов збир, при чему ако је вредност збира већа од 255, резултат се умањује за 255. Затим се добијени резултат, на исти начин, пореди са трећим бројем, а затим се нови резултат пореди са четвртим бројем. Од овако добијеног резултата се уклоне сви бројеви иза децималне тачке и добијени број се помножи бројем 14. Тако се добија хакерска шифра.

Да би вратили контролу над рачунарима администратори система морају да знају ову шифру. Написати програм који за унету Интернет адресу рачунара A, B, C, D, одређује шифру К за приступ рачунару.

4. Воз којим путује патуљак Сима креће из станице Квоцкакопетао у А сати и В минута. До града Гачекогусан путује се Н минута (Н>150). Помозите патуљку Сими и напишите програм који ће му показати колико ће бити сати када воз буде стигао у град Гачекогусан.

5. Патуљци зидари зидају утврђење свом краљу. Утврђење зидају од истока ка западу и сваког дана сазидају М метара зида. Патуљци су веома вредни али морају и да се одмарају. Они зидају К дана па се одмарају један дан. Ако је од почетка зидања прошло С дана, помозите патуљцима и израчунајте колико метара утврђења су сазидали.

6. На одбрамбеном зиду утврђења морају да постоје куле које су међусобно удаљене одређен број метара. Да би означили места на којима куле треба да стоје, патуљци се поставе отприлке на места на којима кула треба да се подигне, а затим искоригују своје позиције тако да сваки патуљак постави ознаку за кулу за коју је задужен на право место. Написати програм у коме се најпре уноси колико растојање R мора да буде између кула и број кула N које морају да постоје, рачунајући да прва кула стоји на самом почетку зида. Затим се у програм уноси позиција P сваког патуљка мерено од почетка зида. Програм израчунава који је патуљак највише удаљен од места на коме треба да стоји и колико метара. У колико је више патуљака удаљено једнак број метара од праве позиције, исписује се позиција патуљка који је најближи почетку зида.

7. Једна од игара коју патуљци воле је игра погађања. Екипа има задатак да се распореди на обојене блокове и да унапред погоди боју блока на који ће стати последњи такмишар из екипе. Такмичари на блокове стају, почевши пд првог, један за другим не остављајући празне блокове између. Блокови су поређени тако да се на почетку налази Z блокова жуте боје, затим N блокова наранџасте боје и потом C блокова црвене боје. Након тога се ова шема понавља. Када се такмичари поређају на блокове и ако екипа добро погоди боју блока, тада ако је последњи такмичар стао на блок наранџасте боје екипа добија 10 поена, ако је стао на блок црвене боје 7 поена, а ако је стао на блок жуте боје 2 поена. Написати програм у коме се уносе вредности Z, N, C и број такмичара K у екипи, а програм исписује колико је поена та екипа зарадила ако је погодила боју.

8. На падини брда се налази линија на којој је за сваког од такмичара обезбеђено место за заставицу његове екипе. Један део такмичара до циљне линије долази трчећи низ брдо и за њих важи да им ако су на K метара од циљне линије треба K секунди (њихова удаљеност ће бити задата позитивним бројевима). Други део такмичара до циљне линије долази трчећи уз брдо, а за њих важи да им ако су на K метара од циљне линије треба K секунди (удаљеност од циљне линије ових такмичара ће бити задата негативним бројевима). Написати програм у коме се уноси број такмичара N, а затим за сваког такмичара удаљеност од циљне линије у неком тренутку. Програм треба да испише колико је секунди потребно, од посматраног тренутка, да сви такмичари пободу своје заставице.

9. Ресторан „36“ је због добре хране и одличне забаве увек пун гостију, због чега се запослени у њему труде да направе што више места за седење. Ресторан располаже столовима за шест, четири и две особе, од којих прва врста заузима површину од 7м2, друга 5м2, а најмања 2м2. Поред столова у ресторану се мора наћи место и за бенд који забавља госте и који сваке вечери наступа са различитим бројем извођача, при чему је по извођачу потребно обезбедити 1м2. Обзиром да број извођача варира, столови се сваке вечери изнова распоређују.

Зна се да:

►столова за 4 и 6 особа има толико да се сигурно сви могу увек распоредити и они се први постављају

►простор који бенд заузима никада није већи пд простора који остаје слободан након што се поставе столови за 4 и 6 особа

►након распоређивања столова за 4 и 6 особа и бенда, преостали простор се попуњава столовима за две особе.

Написати програм STOLOVI који након уноса површине ресторана, броја столова за 4 и 6 особа и броја извођача у бенду одређује колико столова за две особе може да се постави.

Улазни подаци. Стандардни улаз садржи четири линије пд којих свака садржи по једaн позитиван цео број и то следећим редим: прва линија – R површина ресторана, друга линија – S1 број столова за четири особе, трећа линија – S2 број столова за шест особа, четврта линија – B број извођача у бенду.

Излазни подаци. Једина линија стандарднпг излаза садржи ненегативан цео број који представља број столова за две особе који се може поставити.

10.  Пoрoдица Петрoвић је за уређење свoг стана ангажoвала фирму у кoјoј све пoслoве извoде рoбoти. Рoбoт М1К4 је задужен за rasvetaпoстављање плoчица и расвете у кухињи. За кухињу се кoристе плочице у жутој и наранџастпј боји и то тако што се између две наранџасте плочице постављају две жуте плочице. Први ред плочица започиње са две жуте плочице, па једна наранџаста, па опет две жуте, па наранџаста и тако до краја реда. Наредни ред започиње једном жутом, па затим једна наранџаста, па две жуте и тако до краја реда. Трећи ред започиње једном наранџастом плочицом, па затим две жуте, па једна наранџаста и тако даље. Ова три реда се понављају док се не покрије цела кухиња. За осветљење се користе две врсте лампи, једна са ознаком 1 и друга са ознаком 2. Због посебнпг начина постављања инсталација, осветљење ради само ако се две лампе исте врсте поставе на плочице које су исте боје. Плочице се у сваком реду, слева-надесно означе бројевима 1, 2, 3, и тако даље, а сваки ред „одозго-надоле“ се, такође означи бројевима 1, 2, 3, и тако даље. Написати програм RASVETA у коме се уноси врста и позиција за обе лампе, а програм исписује коментар о томе да ли расвета ради.

Улазни подаци. Стандардни улаз садржи шест линија од којих свака садржи по једaн позитиван цео број и то следећим редим: прва линија – L1 врста прве лампе (1 или 2), друга линија – X1 број реда у који се поставља прва лампа, трећа линија – Y1 број плочице у реду на коју се поставља прва лампа, четврта линија L2 – врста друге лампе (1 или 2), X2 – број реда у који се поставља друга лампа, Y2 – број плочице у реду на коју поставља друга лампа (0 < X1, Y1, X2, Y2 ≤ 10 000).

Излазни подаци. Једина линија стандардног излаза садржи један од 4 коментара:

►RADI – што означава да ће расвета радити

►LOSE LAMPE – што означава да су лампе различите врсте, али на плочицама исте боје

►LOSA POZICIJA – што означава да су лампе исте врста, али на плочицама различитих боја

►POTPUNO NEPOKLAPANJE – што означава да се не поклапају ни врсте лампи ни боје плочица.

11. Породица Петровић је за уређење свог стана ангажовала фирму у kupatiloкојој све послове изводе роботи. Робот P3R4 je задужен за постављање плочица у купатилу. У купатилу по ширини стаје N плочица, а по дужини три пута више. Плочице се постављају у две боје (беле и тегет) по одређеној схеми. Гледано по ширини купатила:

►У првом реду плочице се слажу наизменично једна тегет, па једна бела, па опет једна тегет и тако даље. Ред се започиње тегет плочицом.

► Други ред се слаже тако да се измећу две тегет плочице постављају две беле. Ред се започиње са две беле плочице, затим једна тегет, па две беле, па једна тегет, па опет две беле и тако до краја реда

►Трећи ред се слаже тако да се измећу две тегет плочице постављају три беле. Ред се започиње са једном белом плочицом, затим једна тегет, па три беле, па опет једна тегет, па опет три беле и тако до краја реда.

Ова три реда се затим понављају до краја купатила. Написати програм KUPATILO у коме се за унети број N, који представља број плочица које стају по ширини, израчунава колико тегет плочица робот P3R4 треба да донесе да би се купатило покрило по описаној схеми.

Улазни подаци. Једина линија стандардног улаза садржи позитиван цео број N (0 < N ≤ 150) који представља број плочица које стају по ширини.

Излазни подаци. Једина линија стандарднпг излаза садржи позитиван цео број који представља број тегет плочица потребних да би се купатило покрило по описаној схеми

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s